Εταιρικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με όλο το εύρος των υποθέσεων του εταιρικού δικαίου.

Ειδικευόμαστε σε :

 • startup εταιρίες

 • ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδικτυακή παρουσία εταιριών

 • e-shops

 • ελέγχους due diligence νομικών προσώπων

 • σύσταση, τροποποίηση και λύση εταιριών

 • αύξηση και μείωση κεφαλαίου

 • μετασχηματισμούς εταιριών

 • δικαιώματα και υποχρεώσεις διευθύνοντος συμβούλου, λοιπών συμβούλων επί συμβάσει και μετόχων

 • ενδοεταιρικές συμβάσεις

 • σύσταση αλλοδαπών εταιριών, εντός ευρωπαΊκής ένωσης και εκτός, για εμπορικό σκοπό ή για παροχή υπηρεσιών, άνοιγμα λογαριασμών στην χώρα ίδρυσης και σε τρίτες χώρες και παρακολούθηση της λειτουργίας των εταιριών αυτών

 • συμμετοχή αλλοδαπών εταιρών σε ημεδαπές εταιρίες

 • δημιουργία υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρών στην Ελλάδα

 • συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν λειτουργία εταιριών ή σχηματισμούς και συνδυασμούς εταιριών

Η ομάδα των δικηγόρων μας, με επικεφαλής την Ιωάννα Λαγουμίδου, μπορεί επάξια να ενεργήσει συμβουλευτικά προς τους πελάτες της και να τους βοηθήσει να επιλέξουν την καλύτερη λύση σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα που σχεδιάζουν.

Οι δικηγόροι μας, μαζί με όλους τους συνεργάτες μας διαφόρων ειδικοτήτων που θα χρειαστούν, λογιστικό γραφείο, συμβολαιογράφος, μπορούν να διεκπεραιώσουν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού κάθε εταιρίας για την εξυγίανσή της. Μπορούν να καθοδηγήσουν τους πελάτες μας στον κατάλληλο τρόπο άντλησης ρευστότητας στην εταιρία- επιχείρησή τους, από την ακίνητη περιουσία της.

Επίσης το δικηγορικό μας γραφείο έχει εξειδικευμένο τμημα, το οποίο ασχολείται με την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων, έκδοση διαταγών πληρωμής και με την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για την προστασία των συμφερόντων των πελατών μας.

Εταιρικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με όλο το εύρος των υποθέσεων του εταιρικού δικαίου.

Ειδικευόμαστε σε :

 • startup εταιρίες

 • ηλεκτρονικό εμπόριο, διαδικτυακή παρουσία εταιριών

 • e-shops

 • ελέγχους due diligence νομικών προσώπων

 • σύσταση, τροποποίηση και λύση εταιριών

 • αύξηση και μείωση κεφαλαίου

 • μετασχηματισμούς εταιριών

 • δικαιώματα και υποχρεώσεις διευθύνοντος συμβούλου, λοιπών συμβούλων επί συμβάσει και μετόχων

 • ενδοεταιρικές συμβάσεις

 • σύσταση αλλοδαπών εταιριών, εντός ευρωπαΊκής ένωσης και εκτός, για εμπορικό σκοπό ή για παροχή υπηρεσιών, άνοιγμα λογαριασμών στην χώρα ίδρυσης και σε τρίτες χώρες και παρακολούθηση της λειτουργίας των εταιριών αυτών

 • συμμετοχή αλλοδαπών εταιρών σε ημεδαπές εταιρίες

 • δημιουργία υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρών στην Ελλάδα

 • συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν λειτουργία εταιριών ή σχηματισμούς και συνδυασμούς εταιριών

Η ομάδα των δικηγόρων μας, με επικεφαλής την Ιωάννα Λαγουμίδου, μπορεί επάξια να ενεργήσει συμβουλευτικά προς τους πελάτες της και να τους βοηθήσει να επιλέξουν την καλύτερη λύση σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα που σχεδιάζουν.

Οι δικηγόροι μας, μαζί με όλους τους συνεργάτες μας διαφόρων ειδικοτήτων που θα χρειαστούν, λογιστικό γραφείο, συμβολαιογράφος, μπορούν να διεκπεραιώσουν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού κάθε εταιρίας για την εξυγίανσή της. Μπορούν να καθοδηγήσουν τους πελάτες μας στον κατάλληλο τρόπο άντλησης ρευστότητας στην εταιρία- επιχείρησή τους, από την ακίνητη περιουσία της.

Επίσης το δικηγορικό μας γραφείο έχει εξειδικευμένο τμημα, το οποίο ασχολείται με την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων, έκδοση διαταγών πληρωμής και με την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για την προστασία των συμφερόντων των πελατών μας.